MŠ Nové Sedlice

Motto školy:

„Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím,
naučí se ve světě hledat lásku.“

 

Hledáte školku, kde se Vašemu dítěti bude líbit a kam se ráno bude těšit? Kde bude příjemná nálada, pohoda. Školku, která se nachází v klidném prostředí, obklopená přírodou, nedalekým lesem, přehradou. Přáli byste si, aby k Vašemu dítěti přistupovali s láskou, pochopením, ale také, aby ho hodně naučili? Vyberte si pro Vaše dítě MŠ, která Vám a Vašemu dítěti bude vyhovovat nejlépe. Dítě tráví v MŠ většinu dne a proto je důležité, kde tuto životní etapu prožije.

Organizace života MŠ

 • přizpůsobujeme denní režim v MŠ, aby byl pružný a umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální potřeby
 • plně se věnujeme dětem a jejich vzdělání
 • vytváříme podmínky, aby děti nacházely v MŠ potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí
 • dáváme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru
 • veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě experimentování
 • dbáme dostatečně na osobní soukromí dětí
 • vytváříme podmínky pro individuální i skupinovou činnost
 • plánujeme činnosti vycházející z potřeb a zájmů dětí,
 • snažíme se vyhovět individuálním potřebám dětí
 • využíváme přírodního prostředí k vzdělávání na základě vlastního prožitku – environmentální výchova

Prostředí a vybavení MŠ

 • prostory MŠ máme uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí různých věkových skupin
 • vybavení MŠ přizpůsobujeme, aby bylo zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické
 • průběžně obnovujeme a doplňujeme vybavení hračkami, pomůckami, doplňky
 • umísťujeme hračky, pomůcky pro děti, tak aby si je mohly samostatně brát a ukládat
 • umožňujeme dětem podílet se na výzdobě a úpravě prostředí MŠ
 • zpřístupňujeme dětské práce, aby je mohli zhlédnout rodiče
 • umožňujeme dětem rozmanité pohybové a další aktivity nejen na zahradě MŠ, ale organizujeme výlety a aktivity mimo MŠ
 • zajišťujeme, aby všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňovaly bezpečnostní a hygienické normy platných předpisů

Pohoda MŠ

 • vytváříme prostředí MŠ, tak aby se děti i dospělí zde cítili dobře, spokojeně, bezpečně
 • respektujeme potřeby dětí
 • dbáme na rovnocenné postavení všech dětí
 • vedeme děti k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování dítěte, vylučujeme manipulování a zbytečné organizování dětí
 • zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, aby byl flexibilní
 • umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, dostatek volného pohybu, zajišťujeme bezpečnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, důvěru ve vlastní schopnosti
 • stimulujeme rozvoj řeči, jazyka
 • umožňujeme rodičům přístup za svým dítětem, možnost účastnit se činností
 • jednáme s dítětem vždy důstojně
 • věnujeme dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
 • podporujeme dětská přátelství, vzájemné sympatie
 • nenutíme děti do jídla
 • rozšiřujeme nabídky akcí nejen během školního roku, ale i o víkendech a prázdninách
 • prezentujeme se na veřejnosti – různá vystoupení

Pedagogické úkoly

 • využíváme spontánního učení dětí, které zajistíme dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
 • ve vzdělávacích aktivitách se snažíme vše provázat, propojit
 • učíme dítě především na základě prožité zkušenosti
 • podporujeme aktivitu a tvořivost dítěte
 • stavíme vždy do středu zájmu dítě jako celistvou osobnost se všemi jeho potřebami
 • vycházíme ze samostatné činnosti, individuální volby dětí, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat
 • veškeré plánované aktivity formujeme jako tvořivou hru
 • učíme děti mít aktivní zájem objevovat, docházet samostatně k cílům, ukázat co už samo umí, zvládne, dokáže
 • učitelky se snaží být poradcem, partnerem
 • pedagogické a provozní pracovnice pracují jako tým, zveme ke spolupráci rodiče
 • plánujeme pedagogickou práci a chod školy MŠ, aby byl funkční, opíral se o předchozí analýzu a využíváme zpětné vazby
 • podporujeme spolupráci s ostatními MŠ a ZŠ
 • zpracováváme ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu
 • evaulujeme činnosti zahrnující všechny stránky chodu MŠ, aby byly smysluplné a užitečné, vyvozujeme závěry pro další práci
 • spolupracujeme se zřizovatelem se ZŠ a MŠ, odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí
 • pedagogické pracovnice se systematicky a pravidelně vzdělávají na akcích, a individuálně studují pedagogiku a psychologii, čtou odborné časopisy
 • organizujeme služby pedagogů takovým způsobem, aby byla vždy při všech činnostech a akcích zajištěna dětem optimální pedagogická péče
 • zaměstnanci naší MŠ se chovají v práci profesionálním způsobem
 • zajišťujeme specializované služby jako logopedie, spolupracujeme s odborníky
 • vytváříme dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči, oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt, ochotu spolupracovat
 • umožňujeme rodičům podílet se na dění v MŠ
 • informujeme rodiče pravidelně a dostatečně o všem co se v MŠ děje, projeví-li rodiče zájem mohou spolurozhodovat při plánování programu MŠ
 • chráníme soukromí rodin, zachováváme patřičnou mlčenlivost
 • pedagogové i provozní pracovnice jednají s rodiči taktně, ohleduplně, diskrétně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi
 • podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě
 • nabízíme rodičům poradenský servis o otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí

Aktivity pro děti

 • zajišťujeme nabídku kroužků – plavání, angličtina, keramika, flétna, pěvecký, pohybový, sportovní apod.
 • organizujeme návštěvy divadel, kin, výstav, programů pro děti
 • pořádáme výlety do přírody v rámci programu MŠ, ale i společně s rodiči do okolí
 • zařazujeme v průběhu roku tradiční akce

Fotogalerie

Přečteno 7241x | Tisk