MŠ Komárov

Mateřská škola Opava – Komárov je umístěna ve středu vesnice a působí od roku 1940.

  • 1982 – vybudována nová 2. budova s 3. oddělením
  • 1995 – sloučení MŠ Opava – Komárov a MŠ Nové Sedlice
  • 2003 – MŠ Opava – Komárov se stává právním subjektem s odloučeným pracovištěm MŠ Nové Sedlice
  • 2003 – provedena generální oprava MŠ s celkovou rekonstrukcí školní zahrady
  • 2004 – MŠ Opava – Komárov se stává odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ
  • 2005 – vybudování zahradní pergoly
  • 2006 – rekonstrukce kotelny
  • 2007 – rekonstrukce sociálního zařízení

Vzhledem k tomu, že je v obci několik závodů, některé děti do MŠ dojíždějí z města a okolních vesnic. Kapacita mateřské školy je 65 dětí. V současně době ji navštěvuje téměř 50 dětí ve dvou třídách. V MŠ se nevaří, má 2 výdejny, které jsou pouze pro strávníky mateřské školy. MŠ Opava – Komárov je velmi dobře vybavena.

Interiér – audiovizuální technika, dostatek pomůcek a hraček, sportovní potřeby.
Exteriér – pískoviště pro každou třídu, dřevěná sestava průlezek, houpačky, domeček s vybavením a zahradní pergola.

Mateřská škola plní funkci vzdělávací, výchovnou, ale je také centrem společenským a kulturním. Účastní se různých veřejných vystoupení. Informace o škole a její činnosti je možné získat ve školním časopise a na internetových stránkách školy. Prostory školy jsou využity mimo provozní dobu k zájmovým kroužkům pro děti. Nabízí Sportovní gymnastiku, kroužek angličtiny, školního logopeda, adaptační program pro děti před vstupem do mateřské školy a spoustu dalších kroužků a činností ve spolupráci se Základní školou Opava – Komárov.

Mateřská škola spolupracuje především se SRPDŠ, ÚMČ Opava – Komárov, Základní školou Opava – Komárov, Mateřskou školou Podvihov, Mateřskou školou Nové Sedlice, s PPP Opava, se Speciálně pedagogickým centrem Srdce, s Charitou Opava, s plaveckou školou, agenturou Areka, městskou policií, s místním pediatrem.

Každá třída má prostory u stolečků a hernu, jsou uspořádány tak, aby podporovaly aktivity dětí a rozvíjely jejich osobnost. Prostor je členitý, je zajišťována možnost „samoty“ pro děti, jsou vytvořeny koutky pro kolektivní hry.

Aktivita dětí je podporována širokou nabídkou materiálů a pomůcek pro děti. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Hračky, pomůcky, materiály odpovídají počtu dětí i jejich věku, jsou průběžně doplňovány, obnovovány.

Členitý prostor a dostatek pomůcek se nabízí i na školní zahradě. Vybavení zahrady je koncipováno tak, aby umožňovalo dětem pohybové i další aktivity. Zahradní pergola dává možnost pobývat dětem venku i za nepříznivého počasí.

Dětem je 3× denně poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. Strava je dovážena prostřednictvím Zařízení školního stravování Opava – Otická, pracoviště U Hřiště, Opava – Kylešovice. Pitný režim je zajištěn bez omezení během celého dne i při pobytu venku na školní zahradě. Svačiny jsou obohacovány zeleninou a ovocem, velkým výběrem pomazánek. Dětem podáváme ovocné čaje, džus, pitnou vodu v barelu.

Chod mateřské školy je přizpůsoben podmínkám školy, režim dne je uspořádán v jednotlivých třídách tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení individualitám dětí. V naši mateřské škole jsou třídy složeny z dětí věkově si blízkých a učení probíhá formou dětské nezávislé hry. Paní učitelky jsou tak průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Probouzí v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe a nejsou tím, kdo dítě „úkoluje“.

Přečteno 9461x | Tisk