ZŠ Komárov

Naše základní škola v městské části Opava – Komárov je plnou pětitřídní školou 1.-5. ročníku ZŠ. Kapacita naší školy je stanovena pro 100 žáků. Součástí je také odloučená (200 m vzdálená) školní družina s kapacitou 50 dětí ve dvou odděleních. Škola úzce spolupracuje se třemi mateřskými školami: v Komárově, Podvihově a Nových Sedlicích, neboť tvoříme jednu příspěvkovou organizaci.

Jsme škola rodinného typu v městské části Opava – Komárov. Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci včetně zastupitelů městské části se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro děti i rodiče, formovat partnerské vztahy mezi všemi zúčastněnými stranami, založené na vzájemné úctě a sebedůvěře.

Naplněnost tříd, cca 20 žáků ve třídě nám umožňuje individuální přístup k slabším žákům, ale zároveň zvýšený zájem o žáky s výbornými výsledky. Nosným vzdělávacím programem je vlastní školní vzdělávací program ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE a „dobíhá“ také školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ovšem se všemi možnými a povolenými úpravami ve prospěch školních projektů a aktivit, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům, obci a veřejnosti.

Péči věnujeme také žákům s poruchami učení v doučováních nebo přímo v hodinách či kroužcích, k této činnosti máme vyškolené 4 dyslektické asistenty, úzkou vazbou na školního logopeda a psychologa.

Součástí vzdělávacího programu je výuka jazyka anglického od 1. třídy, výuka informatiky od třetího ročníku. Do výuky zapojujeme výuku bruslení pro pátý ročník, plavecký výcvik od prvního do čtvrtého ročníku. Pravidelně zařazujeme výuku lyžování a snowboardingu, školy v přírodě a v zimním období výcvik v běžeckém lyžování.

Nedílnou součástí obsahu ŠVP jsou také preventivní programy a spolupráce s Městskou policií v Opavě, Pedagogicko psychologickou poradnou v Opavě, Sborem dobrovolných hasičů a Českým červeným křížem. Tyto preventivní programy začínají ve 2. a 3. ročníku AJAXEM s Městskou policií, následuje zdravotní výchova ve 4. ročníku a vše končí dopravní výchovou v pátém ročníku.

K činnosti se žáky využíváme mnoha projektů, pomůcek, forem a tradičních i netradičních metod. Využíváme katalogu forem a metod KAFOMET a RAABÍK, UČITELSKÝ NÁPADNÍK. K výuce prvopočátečního čtení využíváme nejen běžné metody, ale také splývavého čtení SFUMATO.

Ve výuce využíváme interaktivních a didaktických pomůcek. Snažíme se zapojovat do mnoha soutěží, olympiád a projektů. Žáky testujeme pomocí žákovských testů KALIBRO, SCIO, které si necháváme zpracovávat, společně s Mapou školy, kdy zjišťuje atmosféru na naší škole mezi rodiči a žáky. Samozřejmostí je zapojení do matematického Klokana a matematické olympiády, využíváme nabídek k zapojování do soutěží v recitaci, zpěvu, divadelních přehlídek, sportovních soutěží atd.

Vůbec se snažíme výchovu a vzdělání co možná nejvíce směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. K čemuž nám slouží i moderní vybavení školy, které je na velmi slušné úrovni.

Některé ze tříd jsou vybaveny interaktivní tabulí s vizualizérem, všechny pak vybaveny počítači s připojením k internetu. Třídy jsou, mimo PC, vybaveny také videem, televizí a CD a DVD přehrávači.

Využíváme keramické dílny s hrnčířským kruhem a počítačové učebny, kterou jsme na poměry malé školy velmi dobře vybavili, 12 místy pro práci na PC, s připojením k internetu.

Díky solidní vybavenosti můžeme nabízet i velmi širokou nabídku nejen školních, též mimoškolních aktivit. Kluci a holky se mohou zapojit do činnosti řady kroužků, které vedou učitelé nebo externí vedoucí po vyučování nebo jsou organizovány v rámci fungování šk. družiny, která je denně v provozu od 6.15–16.30 hod.

K dopolední výuce a odpolední činnosti ŠD slouží také školní hlídané hřiště a tělocvična, kterou si pronajímáme od místní organizace Orel.

Úzce spolupracujeme se SVČ v Opavě a také s individuálními vedoucími. Dětem nabízíme aktivity v 11 kroužcích: výtvarném, pěveckém, počítačovém, třech kruzích keramického kroužku, netradičních sportech, míčových hrách, německém jazyce, hře na flétnu, aerobicu, fotbalové přípravce, náboženství, florbalu aj. Na školu dojíždí vyučovat učitel hry na kytaru. Již druhým rokem vyučuje na naší škole, 1× týdně, spec. pedagog-logoped nápravu řeči. Nabídku každoročně obměňujeme a rozšiřujeme.

Zároveň pořádáme mnoho tradičních akcí, které jsou dány celoročními plány školy v návaznosti na výstupy ŠVP: Vánoční koncert a jarmark, Odemykání 1. třídy, Slavnost Slabikáře, Týden pro Zemi a další Ekoprojekty vč. spolupráce s M.R.K.E.V a Recyklohraním, Evropa ve škole, Celé Česko čte dětem, Co vypadlo z knížky aneb…, příhraniční spolupráce s slovenskou školou v Demanové, Exkurze v podnicích, Svátky a výročí ČR, Logické dny a další aktivity.

Při škole pracuje Školská rada a především Sdružení rodičů přátel dětí školy, jehož členové jsou vždy ochotni být nápomocni při zajišťování akcí.

Usilujeme o výraznou modernizaci budovy školy a přístavbu školní (obecní) tělocvičny. Důvodem k modernizaci je snaha o přemístění školní družiny do budovy školy, nárůst počtu žáků, vznik nových dvou učeben a zázemí pro pedagogy, zřízení bezbariérové školy, zavedení druhého jídla, rozvoj doplňkových činností a především snaha o realizaci všech, námi stanovených záměrů s cílem a perspektivou vytvořit z naší Základní školy v Komárově SPOLEČENSKÉ CENTRUM, nejen pro Komárov, ale pro celé široké okolí, které bude nabízet své aktivity a prostory veřejnosti po celý den; doslova od rána do večera.

Přečteno 13401x | Tisk